Institutional Protection Scheme e Gruppo Bancario Cooperativo

Institutional Protection Scheme e Gruppo Bancario Cooperativo. Analisi comparata e implicazioni economico-patrimoniali
Raiffeisenverband Südtirol, ottobre 2018